Rapport från Unionsrådet 2017

Skrivet 2017-12-06

Så var då årets näst viktigaste händelse avklarad. Ja alltså näst viktigast efter sjösättning, semester, upptagning konservering och en massa annat. fast inte lika viktig som Svenska Båtunionens Båtriksdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Bengt Gärde hälsade oss välkomna till 2017 års Unionsråd


Båtunionens årliga Unionsråd genomfördes även denna gång i god ton och sämja även om åsikter ibland går isär. Unionsrådet skall vara rådgivande och sätta riktningen som hjälp till styrelsens författande av propositioner och budget för kommande år. Det ger även en möjlighet för valberedningen att träffa förbunden.

Förändringar på kansliet kommer att ske. Unionens kansli har även skött Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. NFB kommer vid årsskiftet att övergå till Svenska Kryssarklubbens omvårdnad.

Årets stora frågor som skulle beredas till kommande Båtriksdag var:
- Kostnader och framtid för BAS
- Tidningen Båtlivs utveckling
- Förbundens hemsidor
- Demokratiutredningen
- Utbildningsorganisation
- SBU miljöprogram
- Personuppgiftslagen

Från oss deltog jag Tommy Eriksson och Jonas Liljeberg, Trödje båtklubb.
Jonas brinner för miljöfrågor så det föll sig naturligt för honom att vara med i grupparbetet för miljöprogrammet. Själv dök jag med liv och lust ned i utbildningsfrågorna.

Frågan om SBU skall bilda ett utskott som skall arbeta med utbildningar dryftades. Samstämmigt tyckte vi alla att det borde prioriteras. Namnet SBU-akademien myntades som ett förslag.

Behovet eller snarare kravet på att vi funktionärer i förbund och klubbar behöver insikt och utbildning i hur vi skall hantera alla befintliga och kommande krav från myndigheter och samhälle ökar i allt snabbare takt. Att hålla koll på vilken utbildning som behövs, kraven på utbildningen och för att den skall ha samma grundnivå i hela landet. Vare sig det gäller köpta kurser eller att skapa eget utbildningsmaterial ansåg vi att en central funktion behövs. SBU kansliet är i informerade och inblandade i alla frågor som rör båtlivet och kan ha den koll som behövs.
Gruppens arbete redovisades under Unionsrådet och skall användas som underlag till en proposition till Båtriksdagen.
 

I grupparbetet angående miljö deltog personer från Miljökommittén (MiK), Miljösamordnare från olika förbund och andra intresserade. 

Även om SBU sedan länge bedriver ett aktivt miljöarbete så är vi inte någon miljöorganisation utan syftet är att tillvarata båtlivets intressen och kunna vara ett stöd för klubbar som behöver hjälp och råd i kontakter med myndigheter, rörande miljöfrågor.

En annan viktig uppgift att jobba för, är att även andra aktörer (t.ex. kommuner, markägare, kommersiella aktörer och lagstiftare) ska ta sitt miljömässiga ansvar utifrån sina respektive förutsättningar. En samstämmig uppfattning var att kommunikation är viktigt för att sträva mot ett samarbete och att komma ifrån, under stundom förekommande, ”mot varandra”-klimatet. 

För att kunna arbeta med en tydlig målsättning bl.a. mot ovanstående, men även med anledning av att tidigare förslag och åtgärder ibland upplevts varit mer styrda av åsikter än fakta, har MiK utarbetat SBU:s nya miljöprogram eller policy och även påbörjat en handlingsplan. Programmet i sin helhet går att läsa på SBU:s hemsida/Dokument/Båtmiljö. 

Det vi bl.a. diskuterade var att en något mer lättöverskådlig, populärversion, av Miljöprogrammet borde tas fram. 

Något som också dryftades var, att som en hjälp på vägen till några kortsiktiga men nog så viktiga miljömål, ta fram en enkel men tydlig steg för steg anvisning om hur man går tillväga med en Tbt sanering av båtbotten. De som läst Transportstyrelsens skrift i frågan upplevde den som lite väl ingående och kanske inte direkt något som vänder sig till privatpersoner. 

En annan intressant diskussion var frågan om alternativa bränslen, typ HVO, där man behöver arbeta för att göra det mer lättillgängligt för gemene man. Själv ska jag f.ö. kommande sommar puttra runt med Ecopar (används för att kunna köra maskiner inomhus) som jag tillsammans med en kompis, dock inte helt enkelt, lyckats få köpa ett fat av. 

Skärpt lagstiftning och nytillkommande regler gör att kunskapsnivån hela tiden behöver hållas á jour inom området miljö för berörda.

Hmmm, just ja, SBU-akademien. Så lämpligt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen dans, men nog så trevlig utsikt från matsalen. 

För Jonas del var det en mycket positiv upplevelse, allt från trevligt sällskap till det väl organiserade och strukturerade rådet. Något som också slog mig var vilken otrolig kunskapsbank hela unionen är, med alla medlemmar i klubbarna som finns i landet.