Årsmöte 2022

Skrivet 2022-01-22

Onsdagen den 9 februari kl. 18.30 är det dags för Gästriklands båtförbunds årsmöte, där det stadgeenliga andra beslutet om Gästriklands båtförbunds upphörande kommer att behandlas.

Vid extrastämman i höstas togs ett första beslut om att lägga ner Gästriklands båtförbund efter samgående med Hälsinglands båtförbund. Samgåendet har nu realiserats och båda förbunden har gått ihop i ett förbund, Gävleborgs båtförbund. I och med samgåendet finns det ingen anledning att Gästriklands båtförbund ska finnas som idéell föreningsverksamhet.

 

Länk till Zoom-mötet:

https://us02web.zoom.us/j/84170841598
Häng med oss på vår resa...

Skrivet 2020-12-07

 

Inriktningen på Gästriklands båtförbunds verksamhet, formas av de 21 anslutna båtklubbarna i Gästrikland. Några av våra uppgifter är att ge anslutna klubbar information (bl.a. från Svenska Båtunionens styrelse, dess kansli och kommittéer), främja fritidsbåtlivets utveckling, öka kunskaperna kring båtlivet, verka för en god och långsiktig miljövård, arbeta för ökad säkerhet till sjöss och för en levande skärgård - genom att påverka myndigheter, politiker, tjänstemän och andra.Läs mer om vad ovanstående kan innebära i realiteten:

Läs mer...

2013 inledde GBF ett samarbete med Gävle kommun för att förbättra några naturhamnar. Det gav oss möjlighet att tillsammans med båtklubbar lägga ut bryggor, bojar samt ordna med grillplatser och mulltoaletter. De blev uppgraderade till s.k. besökshamnar, som vi tillsammans med lokala båtklubbar ansvarade för skötseln av.

Då resultatet visade sig vara gott har Gävle kommun själva efterhand parallellt ordnat med bryggor, bojar och mulltoaletter på andra platser.

Från och med i år har, glädjande nog, Gävle kommun även tagit över skötseln av besökshamnarna vid Gållsgrund och Vitgrund.


Genom åren har samarbetet vidgats där ett brett kontaktnät skapats mellan myndigheter, kommuner, andra båtförbund och övriga aktörer. 

Ett samarbete som bl.a. resulterat i en kommande hamn- och farledsbeskrivning, för kuststräckan Arholma - Höga kusten, men även en generell satsning på båtlivet som nu görs i många kommuner. Arbetet är långsiktigt, att genom kontakter och personliga möten skapa relationer för att kunna förbättra infrastrukturen och att skapa förutsättningar för en utbyggnad av lämpliga besöksmål.


Även om vi nu har lovande förutsättningar, då Gävle kommun vill satsa mer på båtlivet och föra dialog kring det samma, behöver vi bevaka båtlivets intressen samt bevara vår roll som påtrycknings organ och samverkanspartner.Så häng med oss på en givande och rolig resa!

 

Hör med din klubb om du kan bli GBF representant! En viktig roll där du deltar på våra möten och förmedlar information samt frågeställningar mellan din klubb och GBF.

Alla båtklubbs medlemmar är för övrigt välkomna till våra möten.

Här på hemsidan läggs det fortlöpande ut information om tidpunkt för nästkommande medlemsmöte.Omfattande arbeten inför sommaren

Skrivet 2019-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vår, innan högsäsongen är det som vanligt mycket som behöver åtgärdas vid Vitgrund och Gållsgrund. Det gäller ju att underhålla anläggningarna om dom inte ska förfalla.

Läs mer...

Bryggor och landgångar ska repareras, justeras och oljas in både vid Gålls- och Vitgrund. Många meter kätting ska bytas på såväl bryggor som bojar. En röd farledsprick ska sättas ut vid Gållsgrund, och det nybyggda vindskyddet ska få lite mer olja.

Även i år är tanken att kunna använda kommunens arbetsflotte och att kunna samordna arbetena vid anläggningarna, antingen den 25-26/5 eller 1-2/6 beroende på viket humör vädergudarna är på.

Vid Enmaren är det planerat att lägga ut akterförtöjningsbojar under våren, samt en del annan komplettering i kustområdet som kommer att göras i mån av tid, väder och personella resurser.

redaktörnTillbakablick på 2016

Skrivet 2017-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året som gick blev som förväntat och enligt verksamhetsplanen. Ekonomin som till stor del påverkar verksamheten har varit god. Med det menas inte att vi haft obegränsade resurser, men genom en ballanserad  budget, god planering och samarbete med båtklubbar, bidrag från kommuner, och länsstyrelse har vi kunnat åstadkomma det vi planerat och mer därtill.

Läs mer...

Besökshamnen vid Gållsgrund har varit välbesökt, för att inte säga fullbelagd under sommaren, och medlemmar från Trödje- och Hille BK engagerar sig alltmer i skötseln av anläggningarna i området.

Vitgrund har även i år krävt sin tribut vad gäller underhåll på grund av sitt väderutsatta läge. Men i höstas kunde vi bogsera bryggorna för vintervila vid Bomhus BK:s anläggning på Granskär, vilket förmodligen kommer att bespara oss mycket arbete och extra kostnader i vår, det tackar vi för.

Förstudien till projekt Kustutveckling avslutades, och visade att ett större samarbetsprojekt mellan kustkommuner och andra intressenter längs kuststräckan inte är möjlig i dagsläget, på grund av alltför stora lokala skillnader i förutsättningar. Däremot kommer samarbetet med våra grannförbund att utvecklas.

Under året genomförde vi Gårdskärsprojektet i samarbete med Skutskärs BK. En del kompletteringar återstår att göra i vår, men det hindrade inte att besöksfrekvensen under sommaren blev över förväntan.

Projektet som möjliggjordes genom samarbete mellan GBF, Skutskärs BK, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen i Uppsala blev en stor framgång och ett lyft för båt- och frilutslivet vilket alla som på olika sätt deltagit har anledning att känna sig stolta över.

Under det gångna året har några av våra medlemsmöten förlagts hos Hille BK, Skutskärs BK och Sandvikens Segelsällskap, detta som ett led i att sprida ytterligare ljus över verksamheten. Under 2017 hoppas vi bli inbjudna till flera av våra båtklubbar.

GBF:s hemsida lever vidare, och nytt för i år är att vi öppnat en facebooksida, (klicka på loggan till höger) där medlemmar, klubbar och andra båtvänner kan berätta om eller kommentera båtrelaterade händelser och funderingar. 

redaktörnAxplock från Unionsrådsmötet

Skrivet 2014-11-24

 

 

Uppslutningen var god vid Unionsrådets möte i Stockholm den 23 november där vi bland annat fick träffa SBU:s nye verksamhetschef Peter Karlsson.

Läs mer...

Meningen med dessa möten är att förbundens representanter ska kunna ta del av och diskutera vad de olika kommittéernas arbete har lett fram till under verksamhetsåret. Det är resultatet av det arbetet som till stor del kommer att vara underlag för diskussionerna om 2015 års verksamhetsplan och budget vid båtriksdagen i vår och i förlängningen ge förutsättningar för hur ledningen av SBU centralt skall bedrivas.

 

 

Miljön och miljökommitténs arbete fick med rätta stort utrymme under mötet. Det pratades bland annat om förvirringen kring hav och vattenmyndighetens riktlinjer kring spolplattor, om båtbåttnar som målas för mycket, med fel färger och i en del fall helt i onödan.

Miljökommitténs ordförande Harald Mårtensson berättade att några mer LOVA-bidrag inte kommer att delas ut för miljöåtgärder. Han berättade även att SBU kommer att göra en storsatsning på information vad gäller den marina miljön under vintern, en sak som vi återkommer till senare.

 

 

 

 

Att förbättra informationen mellan medlemmar/kommittéer och funktionärer var en fråga som det jobbats mycket med under året och man betonade särskilt vikten av att varje båtklubb ska ha en kontaktman registrerad i BAS-systemet för att informationen verkligen ska nå ända ut till klubbmedlemmarna.

 

Inköpsgruppen som skapades efter en motion av Södra Roslagens Båtförbund vid Båtriksdagen 201och med uppdrag att förhandla fram centrala inköpsavtal till förmån för våra medlemmar redovisade sitt arbete genom gruppens ordförande Peter Myrman från SRBF.

 

Peter gav också förslag på hur SBU skulle kunna jobba vidare med idén vilket gjorde att gruppen fick mötets uppdrag att fortsätta arbetet med denna viktiga fråga som säkerligen kommer att spara många sköna kronor för alla medlemmar.

 

Under årets unionsrådsmöte som präglades av god stämning, öppenhet och framtidstro representerades GBF av fyra personer... Och till dig som undrar, så är det inte tomtefar, spanandes efter snälla barn som kan ses på bild utan Harald Mårtensson från Östergötlands Båtförbund.. även han en vänlig man och personen utan skägg är Peter Myrman från Södra Roslagens Båtförbund.

redaktörn Första Föregående | Sidan 1 av 4 | Nästa Sista
1 2 3 4