Verksamhetsplan 2014

Skrivet 2010-05-08

Övergripande

• Förstärka förbundets roll som informations- och kunskapsbank för båtklubbarna.
• Bevaka miljö- och båtpolitiska frågor.
• Arbeta för en levande och öppen dialog med kommun och myndigheter.
• Verka för skapande av naturliga mötesplatser för båt- och övrig fritidsverksamhet i regionen.
• Arbeta för ett ökat samarbete mellan de regionala båtförbunden.

Utbildning 

• Informera om, och vid behov utbilda båtklubbarna om BAS-K och BAS-M.
• Bistå båtklubbarna i olika, för verksamheten viktiga utbildningsfrågor.

Klubbkontakter

• Upprätta och bibehålla kontakter med nya medlemsklubbar.
• Genomföra regionala klubbträffar.
• Biträda vid tvister, där båtklubb är part.
• Verka som en naturlig kontaktyta för båtklubbarna
• Förmedla nyheter och information.
• Förmedla specialkompetens när så krävs.

Sjösäkerhet

• Följa upp frågor som kan påverka våra farleder.
• Medverka i myndigheternas handläggning av frågor inom verksamhetsområdet.
• Medverka till ökad utbildning i navigation och sjövett.
• Agera som remissinstans i sjösäkerhetsfrågor till myndigheter.

Ungdomsverksamhet

• Ta fram förslag på ungdomsverksamhet.
• Upprätta dokument som belyser nyttan av att bedriva ungdomsverksamhet i båtklubbarna.
• Medverka till en samordnad ungdomsverksamhet mellan båtklubbar och regionala förbund.
• Upprätthålla en kontinuerlig rapportering från pågående ungdomsverksamheten via förbundets hemsida.


Miljö

• Vara klubbarna behjälpliga vid kontakter med myndigheter i miljöfrågor.
• Inhämta, analysera och sprida information till klubbarna i miljöfrågor.
• Medverka till nytt miljötänkande i aktuella frågor.
• Samarbeta med SBU:s miljökommitté och grannförbunden i aktuella miljöfrågor.
• Bistå medlemsklubbarna i frågor som kan medföra ekonomiska och praktiska problem på grund av olika påbud i miljöfrågor.

Information

• Tillhandahålla löpande information om SBU:s och förbundets verksamhet.
• Medverka vid klubbars och kommuners båtlivsstärkande aktiviteter.
• Följa och förmedla utvecklingen inom båtlivet i vår region.
• Utveckla förbundets hemsida till en naturlig mötesplats för båtlivsfrågor.
Första Föregående | Sidan 4 av 4 | Nästa Sista
1 2 3 4