Vad mer blev sagt då?

Skrivet 2020-04-07

  

 

 

Vid Miljökonferensen informerade Peter Karlsson, från SBU:s kansli, om XRF-mätning av båtbottnar genom SBU:s regi. Något som annars är relativt kostsamt om man väljer att anlita ett företag som utför det. 

Roland Örtengren, från SBU:s Miljökommitté, berättade om en annan teknik - nämnligen skrapprov av båtbottnar...

 

       jonas            


Först av allt, några fakta om gällande lagstiftning som är nödvändiga att känna till:

 


 

Insjöar och Bottniska viken (Bottniska viken = norr om Örskär), d.v.s. våra farvatten, räknas som extra känsliga vatten och av den anledningen får endast alternativa metoder eller biocidfria färger användas.

 


 

TBT (Tributyltenn), tennorganiska föreningar, användes tidigare som biocid i båtbottenfärger och förbjöds 1989. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner.

Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

 

Med andra ord:

Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla regler kring bottenfärger har Svenska Båtunionen (SBU) startat ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar kan utföras av båtklubbar i egen regi med så kallad XRF-mätning.

Genom att tillhandahålla både XRF-mätutrustning och utbildning hjälper vi båtklubbarna att förhindra förorening av båtklubbarnas mark och vattenområden och båtägaren att skydda sig mot skadliga ämnen när han eller hon underhåller sin båt, säger Peter Karlsson.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är väldigt dyra och kräver utbildning och tillstånd från Strålskyddsmyndigheten för att användas. Genom projektet tar SBU ansvar för att båtklubbarna och deras medlemmar kan utöva sitt båtliv med mindre miljöpåverkan.

Mätmetoden som används är godkänd av berörda myndigheter och har tagits fram tillsammans med Sweboat – Båtbranschens Riksförbund, som är de kommersiella båtvarvens paraplyorganisation.

Projektet startades i  oktober 2019 genom ett pilotprojekt med tre båtklubbar. Utbildning och möjlighet till bottenundersökningar kommer att finnas tillgängligt för SBU:s båtklubbar under våren och hösten 2020.

 

Intresserad av att delta? Kontakta Peter Karlsson på SBU:s kansli via mail: peter@batunionen.se

 


 

Roland Örtengren, från SBU:s Miljökommitté, berättade om en annan teknik för undersökning av biocidhalter på båtbotten som kan utföras i egen regi med ett så kallat skrapprov:

 

- Skrapa av färgmaterial in till gelcoaten från en yta på ett par kvadratcentimeter en tredjedel in från fören, halvvägs mellan vattenlinjen och mittlinjen på båda sidor.

- Gör på samma sätt en tredjedel in från aktern, 40 - 50 cm ut från mittlinjen på båda sidor.

- Använd ett lämpligt underlag t.ex. hink, plastpåse, plastskynke eller dylikt, för att för att samla upp avskrapet.

- Tänk på att om skrapan har skarpa hörn så kan det lätt bli repor i gelcoaten. Fila därför av hörnen om det behövs.

 

- Mängden avskrapat material bör vara ca tio gram, det motsvarar ungefär två teskedar.

 

- Det avskrapade färgmaterialet läggs i en zip-loc påse eller en fryspåse som förses med en etikett med båtägarens namn och datum samt ett referensnummer som mejlas efter att beställningen är gjord.

- Beställning och betalning görs via ALS hemsida för inomhusanalys (se länk nedan). Kostnad: 300 kr / prov.

- Resultatrapporten mejlas till beställaren/båtägaren ca tio arbetsdagar efter att provet har anlänt till laboratoriet.

 

Ovanstående rutin gäller för enstaka prov. För anvisningar om provtagning och inskickning av prov från många båtar samtidigt, kontakta SBU:s Miljökommitté: miljo@batunionen.se

 

För utförligare instruktioner, läs mer på ALS Scandinavias sida:  inomhusanalys.se

 

 

Så...

 

Steg 1: Ta reda på vad för typ av färg som finns på skrovet.

 

Steg 2: Bestämma eventuell saneringsmetod. Men det är en annan fråga.

Att ha i åtanke: Felaktigt utförd borttagning kan utgöra större miljö- och hälsopåverkan än att låta färgen sitta!!!