Dag två miljökonferensen

Skrivet 2018-03-19

 

Jonas rapporterar vidare att söndagen inleddes med att Roland Örtengren, MiK informerade om ett samarbetsprojekt mellan olika myndigheter för att få fram regler och rekommendationer vid användande av miljöpåverkande substanser. Han betonade samtidigt att SBU inte har möjlighet att bidra med kunskap i projektet, som upplevs ha dåligt med fakta som beslutsunderlag. Mer om detta finns att läsa på www.transportstyrelsen.se 


Egna mätningar av kopparhalter     

På uppdrag av SBU fick Roland Örtengren tillsammans med konsultföretaget (DGE Mark och Miljö) i uppdrag att göra mätningar av koppar, zink och TBE (Tributyltenn) vid fyra olika småbåtshamnar i  Göteborgsområdet.   

 

Syftet med mätningarna var att ta fram fakta om förekomsten av ämnena och dess skadliga inverkan på miljön. Anledningen var också att SBU ville veta om koppar möjligen kan vara mindre skadigt i antifoulingfärger än de alternativ som finns idag, och vars långtidseffekter ännu inte är kända.   

 
Ett beslut om dessa mätningar skall fortsätta kommer att tas under Båtriksdagen i april.
 

Båtmiljöcoacher Petra Elg MiK informerde om syftet med SBU:s utbildning av båtmiljöcoacher, vars uppgift är att sprida kunskap om båtmiljöfrågor till klubbmedlemmarna vid informationsträffar och liknande. Flera av coacherna var också på plats under konferensen vilket ledde till intressanta diskussioner om framtiden.

Hur informationen skall nå ut till alla icke organiserade båtägare är ett problem idag. SBU med sina 170 000 medlemmar utgör ju trots allt endast utgör 25% av landets alla båtägare. Men i kraft av den största båtorganisationen är det ofta vi som får stå till svars för hela båtlivets miljöpåverkan, och det trots att vi som organisation arbetar brett med miljöfrågor. Förklaringen är förstås att myndigheterna har svårigheter att nå ut till alla andra, inte minst till de som är oorganiserade.

Vill man komma i kontakt med någon av SBU:s båtmiljöcoacher, mailar man sitt ärende till: miljo@batunionen.com eller ringer till SBU:s kansli.

Det går också bra att maila till  mig på: gbfmiljo@gmail.com så kan jag vidarebefodra meddelandet.

Jonas