Tidplan och riktvärden för spolplattor

Skrivet 2013-12-10

Läs mer...Om spolplattor

Skrivet 2013-12-07

 

En kort sammanfattning av vad som står i kap.26  §19 i Miljöbalken är att man inte får skita ned vare sig luft, mark eller vatten.

Däremot sägs det varken i miljöbalken eller på annat håll hur exepelvis en båtklubb ska gå till väga, eller vilka anordningar som måste till för att leva upp till kravet.

Läs mer...

Lagstiftaren vet naturligtvis att förhållandena varierar stort beroende på var i landet man befinner sig och att lösningarna därför måste kunna variera. Även lokalt kan det vara stora skillnader om hamnen ligger vid en kust eller insjö, i söt- eller saltvatten. 

Det första båtklubben bör göra är att upprätta en miljövårdsplan. Om det redan finns en plan bör den uppgraderas vad gäller bottenfärghantering baserad på vilka förhållanden som råder vid den egna hamnen, lämpligen genom att ta reda på vilka som använder bottenfärger och i så fall vilken sort.

Man beslutar vilka eventuella bottenfärger som är tillåtna att användas inom klubben och dokumenterar detta, inte bara i miljöplanen utan även i hamnens ordingsregler eller likande för att senare kunna se till att det som beslutats också efterlevs.

Som nämndes inledningsvis finns det inga bestämmelser om hur en anordning för mottagning av spill från båtbottnar skall vara utformad. Det är behovet, det vill säga antalet båtar och hur stor påväxningen är i området som ska styra vilken typ av anordning som behövs.

På västkusten och söderut där problemet är mycket större än hos oss har kommunerna redan börjat trycka på i den här frågan och det är förmodligen bara en tidsfråga innan en miljöinspektör kommer på besök även i våra hamnar och den dagen är det bra att kunna visa upp dokument på att klubben tar miljöproblematiken på allvar.

För att underlätta för klubbarna i valet av lösning kommer vi att lägga ut material i både text och bild här på hemsidan inom kort. Det materialet har vi fått låna av våra grannar Roslagens Båtförbund.

Regeringen har bestämt att 75 miljoner kommer att delas ut till LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt under 2014. Hur mycket av dessa pengar som går till Gävleborgs län är inte klart, men LOVA ansökningar skall vara inlämnade till Länstyrelsen senast 17 februari 2014. Ansökningsblanketter finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida. 

Ett tips är att ligga steget före: Klargör nuläget och hur behovet ser ut. Dokumentera och ta fram ett strategiförslag för att uppfylla kraven.. Innan någon annan kommer och pekar med hela handen.

redaktörnBottenmålning

Skrivet 2013-12-05


Visst har vi gott om vatten i Sverige, men inte så mycket att det tål att smutsas ned hur mycket som helst. Så länge ingen har kommit på en bättre metod än att använda giftfärger mot påväxning av båtbottnar så är vi tvungna att installera någon form av anordning för att fånga upp och ta rätt på föroreningarna.

Därför kommer vi att lägga ut råd och tips här på hemsidan om hur man kan komma till rätta med problemet.

Läs mer...

Det finns cirka 1,3 miljoner fritidsbåtar i landet. Två miljoner av oss svenskar ägnar oss åt båtliv i någon form, och det gör vi utefter 250 mil kuststräcka. Räknar man med alla vikar, öar och uddar gör det cirka 1,250 mil. (Ett kvarts varv runt jorden). Det finns 60,000 öar i skärgården, mer än 95.000 farbara sjöar och hundra mil kanaler.. Så det är det inte konstigt om våra ca. 1,3 miljoner fritidsbåtar lämnar en del spår efter sig. 

Bottenmålning är den vanligaste metoden för att undvika påväxt av havstulpaner och alger. Till det går det åt cirka 200 000 liter färg årligen, färg som till stor del skrapas eller spolas bort på båtuppläggningsplatserna och förorenar mark och det närliggande vattnet. Vissa av färgerna läcker gifter när båten ligger i sjön medan andra lossnar från skrovet.

Man räknar med att ca. 25-30 ton koppar och zink förorenar naturen varje år under en kort men intensiv och för naturen känslig period.

Vilka är då de största problemen med antifouling och tvätt av båtskrov?

Enligt Havs-och Vattenmyndigheten är det bristande kunskaper, gamla inrutade vanor och mönster, bristen på spolplattor och borsttvättar som är det stora problemet, plus att det fortfarande finns giftfärger att tillgå och att även målade båtbottnar drabbas av påväxt under vissa tider. Vi har även en lång historia av gamla försyndelser att ta hänsyn till och som inte får plussas på ytterligare.

Att det inte är vi båtägare som har orsakat det växande miljöproblemet måste vi bortse ifrån. Nu måste vi alla hjälpas åt om vi vill att våra barnbarn och kommande generationer ska ha tillgång till rena och livskraftiga farvatten.

Fortsättning följer...

redaktörnTömningsförbud!

Skrivet 2013-09-21

 

Med anledning av kommunens satsning på mulltoaletter i våra naturhamnar vill vi påminna om att det råder tömningsförbud av kemtoaletter i samtliga mulltoaletter. Anledningen är att alla typer av saneringsvätskor och dyligt tar död på den naturliga förmultningsprocessen i mulltoan.
Om avfallshantering och fritidsbåtar

Skrivet 2012-11-08

 

 

Som vi nämnt tidigare så införs ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar den 1 april 2015.

Förbudet gäller i hav, sjöar och inre vattendrag inom svenskt territorialvatten i sin helhet, och för alla fritidsbåtar, utom de som är k-märkta och byggda före 1965.

Läs mer...

När det gäller toalettavfall

Förbudet gäller allt utsläpp från båttoaletter, men det inbegriper endast båtar med installerad toalett. Tömning av toaavfall från hink, potta eller liknande omfattas inte av definitionen "toalettavfall".

Även om den nya lagen träder i kraft först 2015 så är våra fritidsbåtshamnar redan i dag skyldiga att tillhandahålla anordningar för att ta emot det avfall  som angörande båtar har behov av att lämna. 

Om man läser den skrift som getts ut av Transportstyrelsen kan man konstatera att det är behovet som ska styra vilken typ av mottagningsanordning som ska finnas i våra båthamnar. Om det ska vara utslagsvask, sugtömning, landtoaletter, eller både och i olika kombinationer.. Det finns alltså inget krav på just sugtömning som det har talats och skrivits så mycket om.

 

Olika typer av avfall

Med avfall menas i det här fallet sådant som vi skapar medan vi använder våra båtar, exempelvis hushållsavfall, toalettavfall, oljor och annat farligt avfall.

Farligt avfall är sådant som kan skada människor och miljö. Och det är i stort sett det man inte får kasta i hushållssoporna utan är skyldig att deponera på en s.k. miljöstation.

Miljöstation i en fritidsbåtshamn är en obemannad mottagningsstation som består av ett antal uppsamlingskärl där man kan separera farligt avfall från vanliga sopor. Men det finns inget lagkrav på att våra klubbhamnar ska ha en miljöstation, om man inom klubben är överens om att var och en tar reda på sitt eget avfall. 

Avfallshanteringsplan är ett dokument som alla fritidsbåtshamnar är skyldiga att upprätta och redovisa. Dokumentet ska bland annat innehålla uppgifter om hamnens avfallsmottagning och en lista över vilka typer av avfall det rör sig om, samt en uppskattning av mängden avfall besökande och hemmahörande båtar förväntas lämna. Avfallshanteringsplanen skall tas fram i samarbete med respektive kommun.

 

Olika typer av fritidsbåtshamnar 

En fritidsbåtshamn är i lagens mening en plats som inrättats för att ge service åt fritidsbåtar, exempelvis en klubbhamn som sköts av en båtklubb, och som i huvudsak tillhandahåller båtplatser och service åt sina egna medlemmar.

En annan typ är gästhamnar som inriktas på att tillhandahålla tillfälliga förtöjningsplatser och service åt gästande båtar.

Marinor som kommersiellt tillhandahåller förtöjningsplatser och service till båtar är ännu en typ av fritidsbåtshamn. 

 

Naturhamnar med små bryggor och enkla förtöjningsplatser räknas inte som fritidsbåtshamnar och innefattas inte av skyldigheten att tillhandahålla mottagningsanordningar.. Men förbudet mot utsläpp till hav eller sjö gäller som alla förstår även där.

Mer uppgifter om de nya bestämmelserna finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida, eller i utskicket som mailats till din båtklubb.

redaktörn Första Föregående | Sidan 3 av 5 | Nästa Sista
1 2 3 4 5